RODO/ Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Prywatności

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Polityka Bezpieczeństwa realizowana jest poprzez:
1. Stosowanie polityki jakości PROFIT QUALITY oraz wymagań normy PN-ISO/IEC 27001, w szczególności w zakresie poufności informacji dotyczących naszych Klientów.
2. Ochronę wszelkich informacji przetwarzanych w PROFIT QUALITY, niezależnie od formy i miejsca naszego działania.
3. Troskę każdego współpracownika o należyte zabezpieczenie wytworzonej i przetwarzanej informacji oraz informowanie o dostrzeżonych incydentach naruszenia bezpieczeństwa informacji.
4. Ciągłe monitorowanie i doskonalenie bezpieczeństwa i procedur
5. Zarządzanie ryzykiem dla aktywów informacyjnych i wdrażanie stosownych zabezpieczeń mających minimalizować wykryte ryzyko.
6. Szkolenia dla współpracowników, które zawierają tematykę związaną z zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji oraz zasadami ochrony bezpieczeństwa informacji.
Powyższa polityka jest znana wszystkim współpracownikom PROFIT QUALITY oraz podana do wiadomości zainteresowanym klientom a właściciel firmy zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Mariusz Roemer, Włocławek, dn. 18.09.2019 r.

Polityka Prywatności

Administrator Danych Osobowych
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest PROFIT QUALITY.
W sprawach dotyczących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych: mroemer@isopolska.com lub pisemnie na adres Administratora.
PROFIT QUALITY odpowiada za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO") oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Cele, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych
Przekazane przez Państwa dane osobowe do PROFIT QUALITY przetwarzane są do następujących celów:
- złożenia zapytania o ofertę kierowanego przez udostępniane formularze i skrzynki email;
- opracowania umowy o realizacji usługi;
- opracowania dokumentacji systemowej i szkoleniowej;
- oceny świadczonych przez nas usług;
- prowadzenia działań marketingowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PROFIT QUALITY w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych celach, w szczególności:
- dane pozyskane za pomocą formularzy, gdy jesteście Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu - w oparciu o Państwa zgodę, w celu adekwatnym do formularza (formularz Dane Klienta, formularz Oceny usługi itp.) przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania, lub do czasu wycofania przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- dane pozyskane do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy - gdyż są niezbędne do realizacji usługi oraz w celu informowania o zmianach oraz nowych usługach PROFIT QUALITY (tzw. marketing bezpośredni usług własnych), które mogą Państwa zainteresować, do czasu ustania współpracy lub wycofania przez Państwa zgody, a w przypadku danych przetwarzanych do celów podatkowych, rachunkowych itp. - do czasu określonego przez przepisy prawne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- dane kandydatów do pracy - zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów rekrutacyjnych ale przez czas nie dłuższy niż 1 rok (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- przy realizowaniu tzw. prawnie uzasadnionych interesów, np. przyjęcie Państwa zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi - przez czas niezbędny do zrealizowania tego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PROFIT QUALITY, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego

Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych przez PROFIT QUALITY
Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem przez PROFIT QUALITY Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych.
Osoba, która uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych
Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Państwa dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni współpracownicy PROFIT QUALITY, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

Przekazywanie danych innym podmiotom
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe (np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT) na zlecenie PROFIT QUALITY, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Przekazywanie danych innym podmiotom, przekazywanie poza EOG
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG oznacza wszystkie kraje UE plus Norwegię, Islandię i Liechtenstein).

Automatyczne przetwarzanie danych (profilowanie)
Administrator oświadcza, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

Data wprowadzenia: 29.05.2018 r.